SWYDDI

ALLECH CHI YMUNO Â SEINFWRDD COMMON WEALTH?

Rydyn ni’n chwilio am bobl chwilfrydig, llawn diddordeb ac sy’n angerddol dros sicrhau newid i ymuno â’n Seinfwrdd yng Nghaerdydd. Mae’r Seinfwrdd yn cyfarfod bob deufis i drafod, hysbysu, rhannu a chydweithio â ni ar gynyrchiadau, cyfleoedd a phrosiectau creadigol.

Rydyn ni’n chwilio am aelodau gydag ystod amrywiol o safbwyntiau, gwybodaeth a chefndiroedd i’n helpu i greu, siapio a datblygu ein gwaith. Efallai eich bod yn arweinydd cymunedol, yn fam neu’n dad angerddol, yn daid neu’n nain, efallai eich bod yn ifanc neu’n hen, yn chwilfrydig am y celfyddydau a’r theatr, neu’n frwd dros sicrhau newid cymdeithasol neu’n chwilio am rywbeth newydd a gwahanol i’w wneud. Mae gennym ddiddordeb yn y rhai nad oes ganddyn nhw eisoes gysylltiad â’r celfyddydau, sy’n credu yn yr hyn a allai fod yn bosibl.

Beth fydd hyn yn ei wneud i chi a’ch cymuned?
Mae’r Seinfwrdd yn gweithredu fel catalydd – yn dod â phobl ynghyd, creu rhwydwaith, creu cyfleoedd mewn meysydd sydd wedi cael eu hesgeuluso, datblygu arweinyddiaeth a sgiliau artistig a chynnig pwyntiau mynediad i’r celfyddydau.

Pam?
Mae Common Wealth eisiau creu mudiad sy’n canolbwyntio ar gymunedau dosbarth gweithiol ac yn eu cefnogi i weld eu hunain fel artistiaid, gwneuthurwyr penderfyniadau ac arweinwyr. Rydyn ni wrth ein bodd yn cydweithio ac yn gwybod bod ein gwaith yn well pan fyddwn yn ei wneud gyda phobl o’r lleoedd rydyn ni’n gweithio ynddynt. Rydyn ni eisiau gwneud gwaith sy’n golygu rhywbeth. Mae hyn yn dechrau gyda sgyrsiau pwysig ac yn gorffen gyda pherfformiadau o ansawdd uchel. Rydyn ni am i’n gwaith fod yn berthnasol, ac yn waith i chi hefyd. Rydyn ni eisiau i’n gwaith fod yn berthnasol, ond hefyd rydyn ni eisiau iddo fod yn eiddo i chi.

Mae gennym raglen gyffrous ar gael, wedi’i chyd-guradu a’i llunio gyda’n Seinfwrdd. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf byddwn yn gwneud sioe am blismona cudd ac anghyfiawnder gydag actifyddion, gan ymchwilio i sioe am yr iaith Gymraeg, dosbarth a hunaniaeth gydag ystadau’r cyngor yng Nghaerdydd a Bethesda a chyflwyno ein rhaglen datblygu artistiaid am ddim ‘Mae Pawb yn Artist’.

Beth i’w ddisgwyl fel aelod o’r Seinfwrdd:

• Rydyn ni’n cyfarfod am 2 awr (gyda chacen!) 6 gwaith y flwyddyn ar gyfer sesiynau gweithredol sy’n ysgogi sgwrs o amgylch ein gwaith, gan ymchwilio i sut y gallwn gydweithio i ddatblygu syniadau, parhau â’r genhadaeth o asiantaeth sy’n newid a chreu newid cymdeithasol.
• Byddwch yn cael ad-daliad o £11 yr awr (£22 y cyfarfod) waeth beth fo’ch amgylchiadau personol. Mae croeso i chi ofyn mwy i ni am sut mae hyn yn gweithio. Mae croeso i chi ofyn mwy i ni am sut mae hyn yn gweithio.
• Mynediad i ‘Go See Fund’ i fynd i weld perfformiad byw.
• Cyfleoedd cyflogedig i weithio ar ein sioeau
• Hyfforddiant mewn meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Gallai hyn fod yn un o’r canlynol: arweinyddiaeth gymunedol, adrodd straeon, arwain gweithdai creadigol, iaith arwyddion. Chi fel grŵp fydd yn cael penderfynu.

Sut mae cymryd rhan
Os hoffech fod yn rhan o’r Seinfwrdd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
Anfonwch e-bost at [email protected] gyda pharagraff neu fideo byr wedi’i ffilmio ar eich ffôn yn sôn amdanoch chi’ch hun a pham fod gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r Seinfwrdd.

Dyddiad cau: 5pm, 10 Gorffennaf 2023