SWYDDI

RHWYDWAITH TEITHIO MOVING ROOTS – COMISIWN AWDURON

Oes gennych chi ddiddordeb yng ngrym celf i weithredu fel catalydd ar gyfer newid cymdeithasol?
Ydych chi’n hoffi cwrdd â phobl a sgwrsio â nhw i gael gwybod beth maen nhw’n ei feddwl?
Ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau fel awdur?

Mae gan Common Wealth gomisiwn i awdur lleol (wedi’i leoli yn ne Cymru) greu 2 erthygl sy’n myfyrio ynghylch effaith gymdeithasol 2 sioe wedi’u cyd-greu, gan ddod i Ddwyrain Caerdydd fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots (MRTN).

Bydd yr erthygl gyntaf yn trafod Epic Fail – sioe a grëwyd ar y cyd gan y cerddor Kid Carpet, disgyblion Blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon yn Llanrhymni, a disgyblion eraill y bu Kid Carpet yn gweithio gyda nhw yn Stoke, Wigan a Peterborough fel rhan o MRTN. Mae’r sioe yn dathlu llawenydd dyfeisiadau diwerth a darganfyddiadau annisgwyl, gan groesawu methiant fel rhan bwysig o fywyd bob dydd.

Rydym am wybod beth fu effaith croesawu methiant ar ddisgyblion, athrawon a rhieni. Bydd ymchwil ar gyfer eich erthygl yn cynnwys gwylio’r sioe a chyfweld y grwpiau hyn a Kid Carpet gan ddefnyddio cyfres o gwestiynau wedi’u cyd-gynllunio gan Leila Jancovich (Failspace) sy’n cael eu gofyn ym mhob un o’r 4 lleoliad MRTN.

Bydd yr ail erthygl yn ymwneud â sioe yr ydym wrthi’n ei chomisiynu, a fydd yn digwydd tua diwedd 2022 neu ddechrau 2023.

Bydd tîm Common Wealth yn Nwyrain Caerdydd yn cefnogi eich comisiwn ochr yn ochr â chyfres o sesiynau mentora ar-lein gyda Maddy Costa i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu ac i ystyried sut a pham rydym yn ysgrifennu am broses greadigol. Rydym yn agored i’r darnau gorffenedig fod yn erthyglau confensiynol neu’n rhywbeth ychydig yn wahanol – stribed comig, cerdd, stori fer, darn gair llafar wedi’i berfformio i gamera….

Y pethau pwysig:

• Cynhelir y comisiwn rhwng Mehefin 2022 a Mawrth 2023.
• Mae ffi o £1,000 am eich amser yn seiliedig ar £100 y dydd
• Rydym yn rhagweld y byddwch yn treulio 6 diwrnod yn ymchwilio ac ysgrifennu
• Rydym yn rhagweld y byddwch yn treulio 4 diwrnod yn gweithio gyda Maddy Costa (ni fydd y dyddiau hyn mewn blociau diwrnod cyfan a byddant yn cael eu trefnu ar adeg sy’n gyfleus i chi)
• Mae perfformiadau Epic Fail yn cael eu cynnal am 1.30pm ar 15 a 16 Mehefin. Rhaid i chi fod ar gael i fynd i o leiaf 1 perfformiad
• Mae’n rhaid eich bod wedi cael gwiriad DBS o fewn y 2 flynedd ddiwethaf.

SUT I WNEUD CAIS

E-bostiwch [email protected] gyda’ch CV a’ch datganiad o ddiddordeb yn y comisiwn (dim mwy na 2 ochr A4 neu fideo 3 munud) yn amlinellu pam mae gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, sut y byddwch yn mynd ati a sut rydych wedi dysgu rhywbeth drwy fethiant.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, 1 Mehefin 2022

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y comisiwn, e-bostiwch [email protected]

……………………………………………….

RHEOLWR CWMNI, CAERDYDD

Contract: £32,400 pro rata, £19,440 am 3 diwrnod

Cyfle gwych i Reolwr Cwmni profiadol a gweithgar ddod i ymuno â ni yng Nghaerdydd.

Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n gallu cymryd yr awenau’n hyderus gyda’r gwaith o reoli’r cwmni o ddydd i ddydd. Rydyn ni am ddatblygu perthynas â Rheolwr Cwmni a all dyfu fel y byddwn ni; sy’n teimlo’n gyffrous am weithio’n agos gyda chwmni uchelgeisiol ac a fydd yn ffynnu ar fod yn ymarferol ym mhob agwedd ar ein gwaith. Rydyn ni am weithio gyda rhywun sy’n drefnus, yn ymroddedig ac yn ddygn, gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am y gwaith a wnawn.

Bydd gennych ddealltwriaeth gref o gyllid, adrodd, contractau, Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau. Bydd gennych brofiad codi arian neu brofiad ehangach o gynhyrchu incwm a hanes o gyflawni eich nodau codi arian. Byddwch yn gallu hyrwyddo a mynegi’r gwaith a wnawn, sut a pham. Byddwch yn fedrus wrth weithio mewn tîm sy’n mwynhau cydweithio a chyd-greu.

Mae’r Disgrifiad Swydd llawn a Manyleb y Person i’w gweld yma: Pecyn Swyddi Rheolwr Cwmni CW Caerdydd

SUT I WNEUD CAIS

Dylid cyflwyno cais yn amlinellu’r hyn sy’n eich denu at y swydd hon a thystiolaeth o’ch gallu i fodloni’r meini prawf a amlinellir ym Manyleb y Person.

Gallwn dderbyn eich cais mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Datganiad Ysgrifenedig (Dim mwy na 2 dudalen)
  • Fideo (dim mwy na 3 munud)

Ar ben hynny, atodwch eich CV a ffurflen Cyfle Cyfartal wedi’i chwblhau
Dylid e-bostio ceisiadau i [email protected] gyda “Rheolwr Cwmni Caerdydd” yn y llinell pwnc.

Dyddiad cau: Dydd Sul 5 Mehefin, 5pm

Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos yn dechrau 20 Mehefin

Rydyn ni’n annog ffyrdd hyblyg o weithio ac yn agored i wahanol ffyrdd y gallai deiliad y swydd ddymuno gweithio. Byddem yn agored i rywun a hoffai rannu’r rôl. Rhowch wybod i ni yn eich cais os oes gennych gynnig sut y gallai’r rôl weithio i chi.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol a chyfrinachol am y rôl, cysylltwch â Rhiannon White [email protected]

……………………………………………….

Mae’r rôl ganlynol ar gael yn Bradford:

PRODUCER, BRADFORD

Contract: Part Time, £32,400 per year pro rata, £19,440 for 3 days

Common Wealth are recruiting an experienced and ambitious Producer based in the North of England

Highly-motivated and ambitious, you will have a wealth of experience and energy to bring to our team. You will be passionate about making political theatre for working-class audiences, and have a curiosity and desire to work in new ways. You find it easy to communicate verbally and in writing and enjoy building collaborative relationships. You will lead on producing Common Wealth productions and projects and support our work at Common Space and Speakers Corner.

You will have a strong understanding of contracts, building relationships for touring, project management and marketing. You will have a wealth of fundraising or wider income generating experience and a track record of meeting your fundraising goals. You will be able to champion and articulate the work we make, the how and the why. You will have a sensitivity to the creative process, and protect the company’s creative time. 

The full Job Description & Person Specification can be found here: CW Bradford Producer Job Pack

HOW TO APPLY 

Applications should be made outlining what attracts you to this position and evidence of your ability to meet the criteria outlined in the Person Specification.

We can accept your application in a variety of ways:

  • Written Statement (No more than 2 pages)
  • Video (No more than 3 minutes )

In addition, please attach your CV and a completed Equal Opportunities form CW.
Applications should be emailed to [email protected] with “Bradford Producer” as the subject line.

Deadline: Wednesday 8 June 2022 by 12pm

Interviews: Wednesday 15 June 2022

We encourage flexible working and are open to different ways the postholder may like to work. We would be open to someone who would like to job share the role. Please let us know in your application if you have a proposal of how the role could work for you. If you would like to have an informal, confidential conversation about the role, please contact Evie Manning, [email protected]