MAE GENNYM GAST!

Rent Party testun

Ysgrifennwyd gan Chantal Williams – Cynhyrchydd Cymunedol

Fi sydd wedi cael y pleser o ddewis cast ar gyfer Rent Party, sioe nad yw’n osgoi unrhyw beth. Mae’n dathlu bod yn dalentog, yn hyfryd, yn fyw; mae’n cyfleu’r paramedrau o fod yn ddu, yn gyfunrhywiol ac yn aelod o’r dosbarth gweithiol. Mae’r sioe yn eofn, yn feiddgar, yn ddewr, ac yn llawn hwyl, ac mae’r syniad o efelychu cast mor fywiog, hyderus yma yng Nghaerdydd i arddangos Rent Party Cymru ar ei newydd wedd yn gyffrous iawn!

Y peth gorau yw bod y sioe hon yn un go iawn. Bywydau go iawn, pobl go iawn, yn rhannu profiadau go iawn. Wedi’i fframio gan barti (parti a drefnwyd i godi arian) mewn ffordd sy’n gwerthfawrogi talentau’r perfformwyr, ac eto mae’r profiad ohono mor bell o hynny mewn gwirionedd. Mae’n berfformiad uniongyrchol, yn rhodd gan y perfformiwr i’r gynulleidfa, yn ffenestr i fywyd arall llawn talent, asbri, her! Mae’n arbennig!

Yr artistiaid/perfformwyr sy’n penderfynu ar y cynnwys; nhw’n gwneud y sioe mor wych ag yw hi. Maen nhw’n dyfeisio eu stori, maen nhw’n dweud eu gwirionedd NHW ac mae’r arbenigwr Darren Pritchard yn eu harddangos ar eu gorau, ar eu mwyaf gonest. Heb os, mae’n rhaid i ffrâm y sioe fod wrth wraidd pob agwedd ar lwyfannu ac addasu Rent Party yma yng Nghaerdydd. Mae’n anhygoel meddwl y byddwn yn cael sioe fel hyn gyda chast Cymreig.

Felly ble rydyn ni’n dechrau gyda’r broses gastio? Rydyn ni’n dechrau drwy agor galwad gastio,

Mewn sgyrsiau gwerthuso gyda Darren, rydyn ni’n cytuno nad creu galwad gastio yw’r ffordd fwyaf effeithiol o reidrwydd o ddenu’r perfformwyr mwyaf addas i’r sioe, gan ystyried ein huchelgeisiau i ddenu perfformwyr sy’n fwy dieithr i’r cylchoedd theatrig/artistig. Efallai ei fod yn rhywbeth i’w wneud â’r iaith, y ffaith ei fod yn syniad mor swyddogol – y teimlad “dydy hynny ddim yn addas i mi” y gallai pobl hynod dalentog y tu allan i ffiniau’r label “artist” ei deimlo. Felly mae’r ffordd rwy’n cefnogi artistiaid a pherfformwyr yn bwysig iawn drwy gydol y broses gastio. Mae hefyd yn gyffredin o ddechrau’r broses bod yn rhaid i bwysigrwydd ffrâm y gwaith redeg drwy wythiennau’r broses gastio,

gan ddechrau gydag iaith a sut mae’r alwad gastio yn cael ei chyflwyno. Ni ddylid rhoi cyfle i Wales Online ddweud “Pwy fyddai’n meddwl bod perfformwyr Cymreig o’r dosbarth gweithiol yn gallu canu’n dda?”. Byddai’n dweud “Sioe o safon uchel, sioe ddewr ac uchelgeisiol sy’n llawn talent, perthnasedd a grym” a’n cyfrifoldeb ni yw cael hyn yn iawn wrth gynhyrchu Rent Party yma yng Nghymru. Rydyn ni’n agor yr alwad gyda fideo croesawgar gan Darren, yn galw ar berfformwyr ac yn esbonio mewn ffordd gyfeillgar beth yw’r cynnig.

Rwy’n dechrau agor sgyrsiau ac annog pobl i gysylltu, dod am glyweliad/cyflwyno eu gwaith, dathlu eu hunain, dathlu eu doniau. Rwy’n gofyn i sefydliadau pwy y byddent yn eu hargymell o ran y briff. Rwy’n sgwrsio ac yn sgwrsio ac yn annog pawb i ddilyn y broses gastio. Y peth pwysig yw dweud wrth berfformwyr/pawb sy’n addas; bod y prosesau hyn yn addas I CHI! A gallaf gefnogi eich cyflwyniad: Eisiau anfon fideo ataf drwy Whatsapp? Wrth gwrs! Eisiau i mi ysgrifennu eich paragraff fel ydych chi’n ei adrodd? Dim problem!

Cawsom dros 40 o gyflwyniadau anhygoel; mor amrywiol a thalentog fel ei fod yn dangos bod galwadau castio yn gweithio. Er ei fod yn cael ei ategu gan lawer o waith sylfaen, llwyth o sgyrsiau gyda sefydliadau a allai rannu ac argymell y gwaith a rhoi llawer o anogaeth i artistiaid lleol fanteisio ar y cyfle.

Yn y camau nesaf fe wnaeth Darren a minnau gyfarfod am 2 awr, lle buom yn siarad am bob artist. Mae’n hael ac yn treulio amser yn edrych drwy repertoire gwaith pawb, p’un ai a ydynt yn addas ai peidio. Rydyn ni’n cwrdd ag aelodau cast posibl drwy Zoom ac yn cynnal gweithdy i ddarpar aelodau cast gan roi tâl cydnabyddiaeth am eu hamser. Mae Darren wir eisiau dod i adnabod pobl, i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y sioe, neu i weld ble y gall y sioe gefnogi eu datblygiad. Mae’n fraint cael gweithio gyda rhywun sy’n meddwl am bobl o hyd, gan ehangu’r cynnig a’r cyfle ac sy’n ddigon hael i wybod bod angen meithrin creadigrwydd mewn unrhyw gymuned. Agwedd ar ein cymdeithas sydd mor bwysig, ond nad yw’n cael cefnogaeth bob amser. Mae Darren yn defnyddio’r datganiad bachog ‘Rethink and Retrain’ fel cyfrifoldeb i bobl, nid fel ffordd o symud i sector arall.

Mae Rent Party yn rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots. Mae gwerthoedd craidd y gwaith hwn ar gyfer Common Wealth yn cwmpasu’r gwaith o ymgorffori proses greadigol yn Nwyrain Caerdydd, gan gydweithio â’r gymuned yma i fod yn adnodd i ddatblygu, cefnogi ac ategu’r dirwedd greadigol yma. Mae Rent Party yn rhan enfawr o hynny, mae rhoi cyfleoedd gwaith i artistiaid, pobl leol a dod â chynulleidfaoedd i’r lle hwn yn teimlo’n hynod bwysig. Rwyf wedi gweithio’n angerddol i sicrhau bod artistiaid lleol yn gwybod bod y cyfle hwn ar eu cyfer nhw, gan ehangu’r broses, cefnogi ceisiadau drwy Whatsapp, ac edrych ar ddulliau y gallai pobl gael mynediad i’r mannau ar-lein. Ac eto, dim ond tri artist o godau post Dwyrain Caerdydd a wnaeth gais o’r 40 o gyflwyniadau – ac o’r tri hynny, gadawodd dau ar lefel gweithdy’r broses. Felly, rwy’n nodi bod y prosesau castio hyn yn gweithio, ond a ydynt yn dal yn ddieithr ac yn frawychus i rai? Ydyn, rwy’n credu eu bod nhw, a fydd pobl yn gweld eu hunain yn cael eu cynrychioli ar y llwyfan drwy gymorth cast anhygoel a gonest? Dyna rwy’n ei obeithio.

Meddyliais hefyd na all pawb sy’n gwneud cais fod yn aelodau o’r cast, bod angen gwaith ar bobl ar hyn o bryd, ac rwy’n dyfalu mai dyna’r prif reswm pam mae’r broses hon yn bwysig. Agor y sgyrsiau hynny gyda’r bobl sy’n addas iawn i’r hyn sydd gan y sioe i’w ddweud. Mae cymaint o artistiaid yng Nghymru sydd mor dalentog ond mae’r sioe yn fwystfil ynddi ei hun, mae ganddi ei hanghenion creadigol ei hun, mae’n wleidyddol, mae’n feiddgar, mae’n onest ac mae’n bwysig! Mae’n ddarlun o’r hyn y mae’n ei olygu i fod, i fyw, i groesi tirwedd swyddi, gofal plant, breuddwydion a dychymyg. A bydd yn dod i Ddwyrain Caerdydd yn 2021…

Ac yn olaf ar ôl wythnosau o sgyrsiau, gweithdai a chynnal pobl drwy’r broses, yr oedd y rhan fwyaf ohonynt wedi’i mwynhau mewn gwirionedd, gyda’r wybodaeth am beth i’w ddisgwyl wrth law a blwch derbyn agored lle nad oes unrhyw gwestiwn yn gwestiwn gwirion. MAE GENNYM GAST ARBENNIG!

Ac maen nhw mor amrywiol, cefnogol, cydweithredol, syfrdanol o dalentog ac yn wych!