YR HOLL BETHAU RYDYCH CHI WEDI BOD EISIAU EU DWEUD

mwy

YR HOLL BETHAU RYDYCH CHI WEDI BOD EISIAU EU DWEUD

(gweithdy 3 diwrnod, gallai fod yn 1 diwrnod)

Ar gyfer rhwng 5 a 15 o bobl

Wedi’i anelu at oroeswyr cam-drin domestig

Gweithdy tri diwrnod i oroeswyr cam-drin domestig sy’n gweithio drwy 3 chwestiwn – yr holl bethau rydych chi wedi bod eisiau eu dweud wrthych chi’ch hun, wrth eich partner/cyn bartner ac wrth eich dyfodol. Fe wnaethom gyflwyno Yr holl bethau rydych chi wedi bod eisiau eu dweud am y tro cyntaf fel gweithdy preswyl yn Nyfnaint gyda’r elusen Imalya, lle arhosodd 12 mam a’u plant am 3 diwrnod. Yn ystod y dydd byddem yn cynnal gweithdai theatr tra bod y plant yn cael gofal a gyda’r nos byddem yn coginio, yn gwneud tanau, yn canu ac yn llosgi pethau gyda’n gilydd. Yna buom yn gweithio gyda’r elusen Staying Put o Bradford i gynnal gweithdy preswyl dau ddiwrnod yn The Women’s Holiday Centre yn Swydd Efrog.

 

Bu’r gweithdy preswyl yn llwyddiant ysgubol. Soniodd y cleientiaid am sut yr oeddent yn teimlo mor dda dros y penwythnos fel nad oeddent eisiau iddo ddod i ben. Roeddent yn gwerthfawrogi eu cyfeillgarwch newydd ac yn teimlo’n ddiogel i rannu eu profiadau yn y grŵp. Gwnaethant sylwadau ar sut yr oedd Evie yn dangos empathi a dealltwriaeth tuag at eu cefndiroedd. Llwyddodd sesiynau Evie i greu argraff fawr arnynt ac nad oeddent yn teimlo dan bwysau i wneud unrhyw beth. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am yr amser a’r gwaith caled a wnaeth Evie gyda’r gweithdy preswyl adfer hwn ac ni allwn ddiolch digon iddi.

Rheolwr y Prosiect, Staying Put