The words "Take your Place" are written in pink over a photograph of a teenage boy lifting another boy into the air - he looks like he is flying

Take Your Place

mwy

Take Your Place

Mae Take Your Place yn brosiect celfyddydau ac actifiaeth newydd sy’n cysylltu ac yn datblygu pobl ifanc dosbarth gweithiol 14-18 oed.

Mae Take Your Place ar gyfer pobl sy’n breuddwydio, yn adeiladu, yn meddwl, pobl sydd â rhywbeth i’w ddweud, sy’n teimlo’n rhwystredig am y byd, ac sy’n barod i lunio ac adeiladu dyfodol newydd. Mae’n golygu herio’r systemau presennol a dychmygu ffyrdd newydd o fyw. Mae’n golygu symud pethau, a phobl ifanc yn herio’r hyn nad yw’n addas i’r diben a bod yn ddigon dewr i ofyn am rywbeth gwell. Mae’n golygu pobl ifanc yn dod o hyd i’w lle, yn herio camsyniadau, ac yn gadael eu hôl.

🌟 Ydych chi’n 14 -18 oed? Oes gennych chi rywbeth i’w ddweud?

🌟 Ydych chi eisiau cymryd rhan a siapio’r dyfodol?

🌟 Eisiau meithrin cyfeillgarwch a rhwydweithiau newydd a chyfnewid gwybodaeth a syniadau gyda phobl wych sy’n meddwl ac yn breuddwydio?

Rydyn ni’n chwilio am ddwy garfan o bobl ifanc 14-18 oed i gymryd rhan – yng Nghaerdydd ym mis Mai 2024.

 

The words

 

CYMERWCH RAN!

Rydym yn chwilio am ddau grŵp o bobl ifanc 14-18 oed i gymryd rhan mewn cyfres ysbrydoledig o weithdai ymarferol a sgyrsiau.

Dan arweiniad Amira Hayat a Fahadi Muluku gyda’r artistiaid gwadd Ibby Abdi, Bianca Ali, Sundas Raza ac eraill, bydd y sesiynau hyn yn rhoi hwb i’ch hyder, yn eich helpu i fod yn berchen ar eich hunaniaeth, i wybod eich hawliau, i ddatblygu gobaith, gwrthwynebiad a gofal ac yn hogi eich sgiliau siarad cyhoeddus.

Take Your Place – cwrs 1 diwrnod
Dim ond merched
28 Mai 2024
10am – 4pm

Take Your Place – cwrs 3 diwrnod
Yn agored i bob rhyw
29, 30, 31 Mai 2024
10am – 4pm bob dydd

Lleoliad bob cwrs:
Vis-Lab (Ystafell 1.17)
sbarc|spark
Heol Maindy,
Caerdydd, CF24 4HQ

Os ydych yn fenyw ac yn gallu cymryd rhan mewn grŵp cymysg yna rydyn ni’n argymell eich bod yn gwneud cais am y cwrs 3 diwrnod.

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael cyflog o £15 y diwrnod

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â [email protected]

Sut mae gwneud cais: Cliciwch yma i lenwi ffurflen fer ar-lein

Dyddiad cau’r cais: 5 Mai 2024

Byddwn yn cadarnhau lleoedd erbyn 7 Mai 2024

Caiff Take your Place ei ariannu gan Gyngor Caerdydd mewn ymateb i’r adroddiad gan Dasglu Cydraddoldeb Hiliaeth Caerdydd

Cardiff Council Logo. A red dragon above the words

CWESTIYNAU CYFFREDIN

 • Beth ydych chi’n ei olygu gyda dosbarth gweithiol?

Mae dosbarth gweithiol yn cyfeirio at bobl o gefndir incwm isel. Gall eich rhieni/gwarcheidwad weithio fel gweithwyr archfarchnad, plymwyr, trinwyr gwallt, gweinyddion, nyrsys neu lanhawyr. Gallant hefyd fod yn ddi-waith neu’n sâl yn yr hirdymor, i mewn ac allan o waith, neu’n gwneud gwaith sifft.

Efallai eich bod yn byw mewn tŷ neu fflat cyngor neu gymdeithas dai ac yn cael/wedi cael prydau ysgol am ddim.

 • Sut byddaf yn cael fy nhalu?

Bydd angen i chi ddod â’ch manylion banc i’r digwyddiad.
Byddwn ni’n llenwi ffurflen fer ac yn eich talu:

Gwersyll 1 diwrnod i ferched: £15 ar y diwrnod

Gwersyll 3 diwrnod: £22.50 ar y diwrnod cyntaf a £22.50 ar eich diwrnod olaf.

Bydd taliadau’n cael eu gwneud drwy drosglwyddiad banc ac mae modd eu talu i’ch cyfrif eich hun neu gyfrif eich rhieni/gwarcheidwaid. Os nad oes gennych gyfrif banc neu os ydych chi’n poeni nad oes gennych ddigon o arian i ddod i’r diwrnod cyntaf, rhowch wybod i ni.

 • Oes angen i mi baratoi unrhyw beth?

Does dim angen i chi baratoi dim byd – byddwn yn mynd amdani yn y sesiynau.

 • Beth ddylwn i ei wisgo?

Gwisgwch rywbeth sy’n gyfforddus i symud o gwmpas.

 • Beth fydd yn digwydd?

Yn ystod y gwersyll, bydd pobl yn siarad yn gyhoeddus, yn arwain, yn adrodd straeon, ysgrifennu creadigol ac yn cynnal sesiynau actifiaeth. Byddwn yn archwilio themâu gobaith, gwytnwch, bod yn aelod o’r dosbarth gweithiol, a Mynnu eich Lle. Bydd pob diwrnod yn gorffen gyda sgwrs gan siaradwr ysbrydoledig lleol a fydd yn trafod beth maen nhw’n ei wneud a sut. Ar y diwrnod olaf, byddwn yn gwahodd pobl ddylanwadol o Dde Cymru ac yn sgwrsio â nhw er mwyn datblygu ein rhwydweithiau a chreu cyfleoedd i’r dyfodol.

 • – Dydw i ddim yn siŵr ble mae’r lleoliad?

Mae Mynnwch Eich Lle yn adeilad SBARC ar Heol Maendy.
Gallwch naill ai fynd yn syth i SBARC, neu gwrdd â ni tu allan i’r Amgueddfa Genedlaethol am 9.30am ac fe wnawn gerdded yno gyda’n gilydd.

 • Dydw i ddim yn galw fy hun yn artist nac yn actifydd; ydy hyn yn addas i mi?

Does dim angen i chi fod yn artist nac yn actifydd i ddod i ddigwyddiad Mynnwch eich Lle. Mae’n addas i unrhyw un chwilfrydig. Byddwn yn gweithio gydag artistiaid ac actifyddion i lunio’r gwersyll a chyflwyno gwahanol ffyrdd o feddwl am y byd i chi a sut rydyn ni’n byw. Does dim angen sgiliau penodol arnoch ac mae croeso i chi fwynhau, derbyn a rhoi cynnig ar bethau newydd.

 • Rydw i’n adnabod fy hun fel menyw. A yw’r diwrnod i ferched yn addas i mi?

Ar 28 Mai mae gennym ddiwrnod ar gyfer merched yn unig, i ferched sy’n teimlo’n fwy cyfforddus yng nghwmni dim ond merched. Mae’r gwersyll tri diwrnod yn agored i bawb, ond rydyn ni’n gofyn i chi wneud cais dim ond os ydych chi’n gyfforddus yn gweithio gyda dynion.

 • Ydw i’n cael dod â fy ffôn?

Ydych, rydych chi’n cael dod â ffôn, ond rydym yn gofyn i chi ymrwymo’n llwyr i’r sesiynau a defnyddio eich ffonau yn ystod yr egwyliau pan fyddwn yn ymlacio.

 • A fyddwch yn tynnu lluniau neu’n ffilmio yn y sesiwn/sesiynau?

Byddem yn hoffi tynnu lluniau a gwneud fideos byr yn y sesiynau i’w rhoi ar ein cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi’n fodlon i ni dynnu lluniau/ffilmio bydd yn rhaid i chi lofnodi ffurflen cyhoeddi lluniau fer. Mae’n iawn i chi beidio â chymryd rhan, a gallwch roi gwybod i ni ar y diwrnod. Yn y gwersyll, byddwn yn penderfynu fel grŵp os ydyn ni’n teimlo’n gyfforddus gyda phobl yn tynnu lluniau neu’n gwneud ffilmiau personol.

 • Ga i ddod â ffrindiau?

Mae croeso i chi argymell hyn i bobl eraill, ond mae’n rhaid i bawb wneud cais ymlaen llaw i ddod.

 • Ydy hyn yn addas i mi?

Os ydych chi wedi cyrraedd y cwestiwn hwn yn y rhestr, mae’n debyg ei fod! Rydyn ni’n awyddus i glywed gan bobl ifanc ledled Caerdydd sy’n ystyried eu hunain fel aelodau o’r dosbarth gweithiol, sydd â diddordeb mewn datblygu eu hunain ac sy’n chwilio am gyfleoedd. Does dim rhaid i chi fod wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen.

 • Beth sy’n digwydd ar ôl y gwersyll?

Mae Mynnwch eich Lle yn ymwneud â meithrin perthnasoedd a rhwydweithiau ledled Caerdydd. Ar ôl y gwersyll, byddwch yn rhan o rwydwaith Common Wealth, a gallwn rannu cyfleoedd gyda chi gennym ni a’n ffrindiau. Rydyn ni’n gobeithio adeiladu ar lwyddiant Mynnwch eich Lle i gynnal mwy o bethau fel hyn ar gyfer pobl dosbarth gweithiol y ddinas.

 • Gyda phwy y dylwn gysylltu gyda chwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Gavin, yr Artist Arweiniol/Rheolwr y Prosiect. Gallwch ei e-bostio yn [email protected]. Os byddai’n well gennych siarad ar y ffôn, ffoniwch Rhiannon ar 07895 030922